Algemene Voorwaarden Training/Opleiding

 

 Artikel 1  Definities

 1. Opdrachtgever: de rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een opleiding is gesloten.  

 2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de opleiding deelneemt.  

 3. Opleiding: training, opleiding, cursussen, workshop, coaching, counseling alsmede voor alle activiteiten die incompany worden uitgevoerd, dat wil zeggen uitgevoerd binnen de organisatie van de Opdrachtgever, én op het maatwerk aanbod dat speciaal voor de Opdrachtgever is ontwikkeld aan de hand van specifieke leerwensen en de situatie binnen de instelling van de Opdrachtgever, of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.  

 4. In-company opleiding: opleiding met deelname door deelnemer(s) uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie.  

 5. Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.   


Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen, offertes, contracten, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van Platform Zorgprofessionals (PZP), ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke. 

 2. Indien zich verschillen voordoen tussen de inhoud van de overeenkomst en de algemene voorwaarden geldt hetgeen in de overeenkomst is vastgelegd.

 3. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd. Mondelinge afspraken zijn niet geldig. 

 4. PZP bevestigd elke opleiding langs elektronische weg. Tevens geldt het door PZP opgeslagen elektronisch bericht (bijvoorbeeld de bevestiging via onze website) als bewijs. Onder voorbehoud van tegenbewijs door de Opdrachtgever. Wanneer we vanuit PZP een bericht sturen gaan we er van uit dat dit bericht is ontvangen door Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever kan bewijzen dat deze niet is ontvangen. Echter wanneer een bericht niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van de Opdrachtgever, komt dit voor risico van de Opdrachtgever.

 5. Het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 2.4 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

 6. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.


Artikel 3  Totstandkoming van de overeenkomst

        Algemeen

 1. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn, indien van toepassing, vrijgesteld van btw en inclusief andere heffingen van overheidswege.

 2. De eventuele door PZP, in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis- en verblijfkosten, verzend- en administratiekosten, zijn inbegrepen, tenzij anders aangegeven.

  Voor opleidingen

 3. De Opdrachtgever schrijft zich in voor een Opleiding door het digitaal of fysiek invullen, ondertekenen en verzenden van een inschrijfformulier.

 4. PZP stuurt na ontvangst van het inschrijfformulier een (automatisch gegenereerde) bevestiging van inschrijving per e-mail naar de Opdrachtgever. 

 5. Deze bevestiging vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van doorgang van de Opleiding, beschikbaarheid van plaats en het voldoen aan de eventuele toelatingseisen. 

 6. Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

 7. Ongeveer vier weken voor de start van de Opleiding ontvangt de Opdrachtgever bericht over het al dan niet doorgaan van de de Opleiding met, indien van toepassing, nadere informatie.

 8. De factuur wordt gestuurd naar het adres dat op het inschrijfformulier is aangegeven. De Opdrachtgever is ten alle tijden verantwoordelijk voor een tijdige betaling. 

 9. Indien een eventuele 3de persoon (werkgever, familielid) de kosten van de Opleiding betaald, blijft Opdrachtgever te allen tijde verantwoordelijk voor een tijdige betaling.

  Voor incompany en maatwerk

 10. Offertes van PZP zijn drie maanden geldig, tenzij in de offerte een andere termijn is gesteld.

 11. Na afloop van de gestelde termijn kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend. 

 12. Indien een offertes, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat en de Opdrachtgever dit redelijkerwijs kan begrijpen, kan PZP niet aan de offerte worden gehouden.

 13. De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een in-company opleiding komt tot stand door integrale acceptatie van de offerte. 

 14. De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst. Een afwijkende acceptatie van de offerte geldt als verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een uitnodiging tot het doen van een nieuwe offerte dan wel de oorspronkelijke offerte te handhaven.

 15. Een offerte met samengestelde prijsopgave verplicht de PZP niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

 16. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige aanvragen.
   

Artikel 4  Uitvoering van de overeenkomst 


 1. Met tot totstandkoming van een overeenkomst verplicht PZP zich, zich naar beste inzicht en vermogen in te spannen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, de opdracht conform de offerte uit te voeren. 

 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft PZP het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een derde. 

 3. Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt PZP zich het recht voor de opleidingsprogramma's tussentijds te wijzigen. 

 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan PZP aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan PZP worden verstrekt. 


Artikel 6  Betaling

Algemeen

 1. PZP factureert ca. 8 weken voorafgaand aan de aanvangsdatum van de Opleiding.

 2. Indien van toepassing is PZP eveneens gerechtigd om periodiek te factureren. 

 3. Opdrachtgever dient 14 dagen na factuurdatum betaald te hebben. 

 4. In overleg is betaling van de gehele vordering in termijnen mogelijk. Per deeltermijn zal PZP aan opdrachtgever een deelfactuur sturen. 

 5. Bij niet stipt nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan opdrachtgever er geen aanspraak meer op maken. In dit geval zal artikel 6.3 van kracht worden. 

 6. Zowel PZP als opdrachtgever zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de andere partij surséance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard.

 7. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. 

 8. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

 9. Naast deze rente is de Opdrachtgever, ingeval van niet tijdige betaling, een vergoeding voor incassokosten verschuldigd overeenkomstig het wettelijk Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Deze kosten bedragen minimaal €40,- en worden verhoogd met de wettelijke btw. 

 10. Het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten is van toepassing op overeenkomsten met alle soorten opdrachtgevers (individuen alsmede partijen die handelen in de uitoefening van een bedrijf, organisatie of beroep).

 11. Naast de incassokosten zullen tevens alle kosten van incassobureaus, het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. 


Artikel 7  Opschorten, ontbinden, aanpassen en tussentijds opzeggen


Door de Opdrachtgever

        Algemeen

 1. Na het tot stand komen van de overeenkomst heeft de Opdrachtgever gedurende 14 dagen het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden, tenzij de dienstverlening voor de afloop van de termijn met instemming van de Opdrachtgever reeds is begonnen. Ontbinden kan alleen per e-mail of schriftelijk. 

 2. Als ontbindingsdatum geldt de datum van het poststempel van een door PZP ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail van de Opdrachtgever.

 3. Annuleren kan alleen per e-mail of schriftelijk. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van de e-mail van de Opdrachtgever dan wel datum van de poststempel van een door PZP ontvangen brief.

 4. Bij annulering of het verschuiven naar een andere cursusdatum, tot 5 weken voor aanvang van de Opleiding, is de Opdrachtgever aan PZP €50,00 administratiekosten verschuldigd.

 5. Wanneer Opdrachtgever voorafgaand aan de opleiding zijn(financiële) verplichtingen naar PZP niet is nagekomen, is PZP gerechtigd de Opdrachtgever toegang te weigeren. Wordt toegang geweigerd, dan is de Opdrachtgever desondanks gehouden hetgeen bij hem in rekening is gebracht te voldoen.

 6. Wanneer de Opdrachtgever recht heeft op restitutie dan zal PZP dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken in zijn geheel voldoen.

  Opleidingen

 7. Bij annulering binnen 5 weken voor het begin van of tijdens de Opleiding is de Opdrachtgever de volledige prijs verschuldigd

 8. Ook wanneer de Opdrachtgever annuleert binnen 5 weken voor het begin van de Opleiding en een vervanger voordraagt die aan de gestelde toelatingseisen voldoet en PZP hiervan uiterlijk 2 weken voor de aanvangsdatum op de hoogte stelt, is de Opdrachtgever aan PZP €50,00 administratiekosten verschuldigd.

 9. In het geval dat de Opdrachtgever annuleert binnen 5 weken voor het begin van de Opleiding en PZP een vervanger, op de wachtlijst heeft staan die voldoet aan de gestelde toelatingseisen, kan laten deelnemen, is de Opdrachtgever aan PZP €50,00 administratiekosten verschuldigd.

 10. Opdrachtgever mag zelf ook een vervanger voordragen. Deze dient aan dezelfde toelatingseisen te voldoen én dient uiterlijk 2 weken voor aanvang kenbaar gemaakt te worden. 

 11. Of een vervanger aan de toelatingseisen voldoet, is ter beoordeling van PZP. De toelatingseisen staan, indien van toepassing, beschreven op de website van PZP bij de betreffende opleidings-/cursusinformatie.

  Incompany en maatwerk

 12. Bij annulering binnen 5 weken voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever de volledige prijs verschuldigd

 13. In geval van verhindering van een deelnemer is opdrachtgever gerechtigd een vervanger te sturen.

 14. Bij niet verschijnen van de deelnemer zijn de volledige kosten verschuldigd.

 15. Tussentijds annuleren is niet mogelijk. Opdrachtgever is alsdan volledige betaling verschuldigd.

  Door Platform Zorgprofessionals
  PZP is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onder meer indien:

 16. Er naar het oordeel van PZP onvoldoende inschrijvingen zijn voor een Opleiding, tot uiterlijk drie (3) dagen voor de eerste dag van de Opleiding. De opdrachtgever wordt dan direct zonder uitstel op de hoogte gesteld, PZP behoudt zich het recht voor de opleiding te annuleren, PZP zal het door de opdrachtgever betaalde bedrag van de opleiding binnen één maand terugbetalen.

 17. De Opdrachtgever een of meerdere verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt

 18. Na het sluiten van de overeenkomst PZP ter oren is gekomen dat er omstandigheden zijn die een goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet of maar gedeeltelijk zal kunnen nakomen

 19. Er aan Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd is zekerheid te stellen aangaande de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is

 20. Wanneer er door vertraging vanuit de Opdrachtgever niet langer van PZP kan worden gevraagd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen voorwaarden zal nakomen

 21. PZP behoudt zich ten alle tijde het recht voor om ten aanzien van Opleidingen inhoudelijke en/of organisatorische wijzigingen aan te brengen.

 22. Wanneer er opgeschort of ontbonden is biedt PZP de Opdrachtgever een, naar inzicht van PZP, passend alternatief aan. Indien de opdrachtgever hiervan gebruik maakt wordt het bedrag van de Opleiding niet gerestitueerd.


Artikel 8  Vervanging docent of trainer

 1. PZP is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de opleidingsovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer.

 2. Wanneer er onverhoopt een docent of trainer uitvalt door overmacht zal PZP zich tot het uiterste inspannen om passende vervanging te regelen.

 3. Indien het PZP niet lukt tijdig passende vervanging te organiseren, zal PZP zo spoedig als mogelijk met een alternatieve lesdata komen.

 4. In alle de artikelen 8.1 t/m 8.3 omschreven gevallen heeft de Opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding, vergoeding van (extra) reiskosten, of voor vergoeding schadeloosstelling dan ook.  

 5. Wanneer er, zoals omschreven in de artikelen 8.1 t/m 8.3, extra kosten zijn gemoeid ten aanzien van de verzorging van lesdagen, zijn voor rekening van PZP. 

 6. Wanneer er zich situaties voordoen, zoals omschreven in de artikelen 8.1 t/m 8.3, heeft Opdrachtgever geen reden tot en recht op kosteloze annulering of ontbinding door de Opdrachtgever.Artikel 9  Aansprakelijkheid


 1. PZP is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een opleiding van PZP of de annulering van de opleidingsovereenkomst door PZP tenzij aan PZP opzet of grove schuld kan worden verweten. 

 2. PZP is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade dan wel letselschade of derving van inkomsten.

 3. Indien PZP op enig moment ondanks het bepaalde in artikel 10.1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag. 
  of
  Als aanvulling op bovenstaande schadebeperkingen geldt dat PZP nimmer tot een hoger bedrag aansprakelijk is dan waarvoor zij verzekerd is. Wanneer de verzekeraar niet tot uitbetaling overgaat is PZP nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan hetgeen door PZP in rekening is gebracht voor de betreffende overeenkomst, waarbij de schade is ontstaan.

 4. Indirecte schade wordt niet vergoed. 


Artikel 10  Intellectueel eigendom  

 1. Het verstrekte opleidingsmateriaal wordt eigendom van de Opdrachtgever. De rechten van het intellectueel eigendom, het opleidingsmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de opleiding worden door PZP voorbehouden.  

 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PZP is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte opleidingsmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen. 


Artikel 11 Verwerking persoonsgegevens

 1. PZP hecht veel waarden aan privacy van Opdrachtgevers. De grondslag van de verwerking van persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever zoals opgenomen in deze Voorwaarden.

 2. Het doel waarvoor PZP persoonsgegevens verwerken is gerelateerd aan de dienstverlening van PZP, namelijk het ontwikkelen, onderhouden en verzorgen van Opleidingen.

 3. Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de Opdrachtgever worden verkregen, worden door PZP strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving behandeld.

 4. De onderzoeksgegevens die door PZP van Opdrachtgever worden verkregen, worden mogelijk, in geanonimiseerde vorm, gebruikt voor verbetering van ons aanbod en de kwaliteit van onze trainers. De gegevens kunnen aldus gepubliceerd worden, waarbij zonder uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever, geen melding wordt gemaakt van de exacte herkomst van de gegevens. Opdrachtgever verleent door het verlenen van de opdracht aan Opdrachtnemer tevens toestemming aan Opdrachtnemer voor het gebruik door Opdrachtnemer van de bij haar gegenereerde gegevens voor het hiervoor en in artikel 12.2 omschreven doel.

 5. Privacygegevens worden opgenomen in het klantenbestand van PZP en worden gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van Opleidingen van PZP. De gegevens kunnen ter beschikking worden gesteld aan zusterorganisaties van PZP. Indien Opdrachtgever aangeeft geen acquisitie meer te willen ontvangen dan worden de gegevens direct uit het betreffende mailing bestand verwijderd. 

 6. Opdrachtgever heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

 7. De verwerking van persoonsgegevens levert informatie over het gebruik van de opleiding(en) en wordt dan ook benut voor het genereren van het niet tot de persoon herleidbare informatie in de vorm van statistische en andere overzichten voor beheer-, beleids- en onderzoeksdoeleinden.


Artikel 12  Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 


Artikel 13  Klachten - geschillen

 1. Eventuele klachten over de door opdrachtnemer geleverde diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever/deelnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienstverlening.

 2. Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting.

 3. Wanneer een Opdrachtgever ontevreden is over de producten of diensten van PZP, kan hij contact opnemen met de betreffende medewerker(s) of een formele klacht indienen met behulp van het klachtenformulier van PZP: www.pzp.nu.nl/klachten


Artikel 14  Toepasselijk recht  

 1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van PZP en overeenkomsten tussen PZP en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.  

 2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts)handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Amsterdam.